30 Haziran 2012’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
(“Yasa” olarak adlandırılacaktır) ile belirlenen yükümlülükler, 50’den fazla çalışanı olan şirketler için
01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu yükümlülükler çerçevesinde, öncelikle yasanın gereği olan kadro yapılanmasındaki
eksiklerin giderilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulları: Grup şirketlerinin tümünde yasanın öngördüğü işveren temsilcisi, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, insan kaynakları görevlisi, çalışan temsilcileri ve gündeme uygun teknik ve idari personel tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları oluşturulmuş ve kurullara görev ve yetkileri konusunda eğitim verilmiştir.
Kurullar yasanın öngördüğü sürelerde toplanarak, görev kapsamlarına giren konularda kararlar almışlardır.

İş yeri hekimi (İH) ve iş güvenliği uzmanları (İGU): Grup Şirketlerinin lokasyon ve personel sayılarının farklılık göstermesi nedeniyle ve yasanın da olanak sağlamasından yararlanarak, kaynakların gruba bağlı şirketler tarafından ortak kullanılması prensibi kabul edilmiştir.

İş yerlerinin tamamına yakınında, mevcut olan işyeri hekimlerinin yetkileri 6331 sayılı yasanın hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir.

6331 sayılı yasa öncesinde, sadece ağır ve tehlikeli işler için zorunlu olan iş güvenliği uzmanı, tüm işyerleri için zorunlu hale getirilmiştir. Bu yükümlülük gereğince iş güvenliği uzmanı kadroları tamamlanmıştır.

Coğrafi yapının uygun olduğu durumlarda işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı şirketler arasında maliyet paylaşım yöntemi ile ortak kullanılırken, uygun olmayan hallerde yasa tarafından tanımlanmış yetkili Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) hizmet alınması yöntemi tercih edilmiştir.

Risk değerlendirmesi: 6331 sayılı yasa tüm işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği açısından risklerin belirlenmesi ve bir rapor halinde düzenlenmesi hükmünü getirdiği için, uygun olan birimlerde İGU başkanlığında oluşturulan risk değerlendirme komiteleri tarafından, uygun olmayan birimlerde ise OSGB’den hizmet almak suretiyle risk değerlendirme raporları hazırlanmıştır.

Acil durum eylem planı: Yangın ve deprem gibi acil olaylarda zararın önlenmesi için gerekli olan acil durum eylem planları hazırlanmış ve kapsama giren tüm personele gerekli teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir.

İlk yardım eğitimi: 6331 sayılı yasaya göre, yapılan işin tehlike derecesine bağlı olarak değişen oranlardaki personelin, ilk yardım eğitimi alması ve bunların işyerinde ilkyardım görevlisi olarak tanımlanması gerekmektedir. Bu orana uygun sayıda çalışana, yetkili kuruluşlar tarafından teorik ve uygulamalı eğitim verilmiş ve eğitim alan kişiler sınava girerek sertifikalarını almışlardır.

Eğitim çalışmaları: 6331 sayılı yasa, tüm çalışanlara temel ISG eğitimi verilmesini, ayrıca yaptıkları işin özeliklerine göre de ek eğitimler verilmesini şart koşmaktadır. 2013 yılında işe başlayan tüm personele bu eğitim verilirken, teknik işlerde çalışan personele de işlerinin özelliğine göre eğitimler verilmiştir. Özellikle medya alanında çalışan personellerin eğitim için bir araya toplanması zor olduğundan, yasanın da izin verdiği uzaktan eğitim çalışmaları yapılmış ve uygulamanın önümüzdeki günlerde başlaması planlanmıştır.

İşe giriş ve periyodik muayeneler: Birçok şirkette personel hareketlerinin yoğun olması nedeniyle, işe giriş ve periyodik muayenelerin takibinde zorluk yaşanmaktadır. Bu takibin kolaylaştırılması amacıyla insan kaynakları personel kayıtları ile bağlantılı çalışan bir program hazırlatılarak eksik muayeneler tamamlanmış ve işe yeni başlayan personelin tamamının sağlık kayıtları sisteme eklenmiştir.

Yeni işe başlayan personele çalışacağı işe göre, işitme testi, bel röntgeni, göz muayenesi gibi ek tetkikler yaptırılmış, bunların periyodik olarak tekrarlanması sağlanmış ve tüm çalışanlara akciğer röntgeni incelemesi yapılmıştır. İşitme ve görme testleri, isteyen tüm çalışanlara uygulanmıştır.

Grip hastalığının hem sağlık açısından hem de işgücü kaybı yaratması açısından isteyen tüm çalışanlara grip aşısı yapılmıştır.

Portör taramaları: Gıda ile ilgili hizmet veren tüm personelin portör taramaları düzenli olarak yaptırılmaktadır.

Ortam ölçümleri: İşyerindeki koşulların sağlığı etkilemesi riskine karşı tüm tesislerdeki ortam ölçümleri periyodik olarak yapılmakta ve uygunsuzluk tespit edilen hallerde gerekli önlemler alınmaktadır. Bu ölçümler arasında yer alan hava kalitesi, toz, kimyasal madde, sıcaklık, aydınlatma ve gürültü düzeyleri ile biyolojik kirleticiler işyerlerinin özelliklerine göre düzenli olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır.

İş makinelerinin kontrolü: İşyerlerinde kullanılan tüm iş makinelerine ait kontrollerin yetkililerce zamanında yapılması sağlanmıştır.

Taşeronların izlenmesi: 6331 sayılı yasa, alt işverenlerin İSG kurallarına uygunluğunun takibinde üst işvereni de yükümlü tutmaktadır. Bu nedenle Doğan Grubu’na hizmet veren tüm alt işverenlerin çalışmaları izlenmektedir.

Mevzuat takibi: 2013 yılı başından itibaren sık sık yeni yönetmelikler yayımlamakta ya da uygulamada değişiklikler yapılmaktadır. Bu yönetmelik ve uygulama değişiklikleri izlenerek hızla uyum sağlanmasına çalışılmaktadır.